1 Ansvarsledelse

I Isku er ansvarsarbeid en del av vår daglige ledelse. Virksomheten styrer konsernets verdier, misjon, strategi og visjon samt de skrevne prinsippene for ledelsen. Isku-konsernet har ledergruppens godkjente kvalitets- og miljøpolitikk samt Code of conduct, som skaper de etiske prinsippene for virksomheten vår.

Inspiroiva (Inspirerende)
Suomalainen (Finsk)
Kuunteleva (Lyttende)
Uudistuva (Fornyende)

Isku ønsker å inspirere, oppmuntre og gi sine kunder, ansatte og andre samarbeidspartnere følelsen av å lykkes. Finsk opprinnelse er en viktig og selvfølgelig verdi for Isku. Isku har stolt på finsk arbeid, kompetanse og kvalitet helt siden 1928. Evnen til å lytte er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Ved å lytte til kunder, kollegaer og samarbeidspartnere utvikler vi oss stadig til å bli bedre. Fornyende Isku er modig og målbevisst. Bare gjennom fornyelse kan man utvikle seg.

1.2 Misjon, strategi og visjon

Iskus misjon eller forretningsidé er å gi kundene følelse av å lykkes i hjem, på kjøkken, på skoler, på arbeidsplasser og i offentlige lokaler. En tiltalende design, finsk kvalitet og en kundetjeneste som lytter til folk er kjerneelementene i virksomheten.

Iskus strategi eller retningen i virksomheten er enkelt og greit ”den beste servicen”. Fordi Isku opererer i bransjen for salg av møbler, er utgangspunktet i strategien kundevennlighet. Vi lever i et servicesamfunn og ønsker det beste for kunden. Med den beste servicen skaper vi grunnlaget for virksomhetens bærekraftige utvikling. Den beste servicen er også å skape dette på en ansvarsfull måte med respekt for de ansatte, samarbeidspartnerne og miljøet.

Iskus visjon eller intensjon er å være den mest respekterte og anbefalte bedriften i interiørbransjen. Isku ønsker å være det mest ettertraktede alternativet i bransjen for arbeidere og samarbeidspartnere. Dette lykkes ikke uten ansvarlig virksomhet og bærekraftig utvikling. Hjørnepilarene i Iskus suksess er kundene, de ansatte, fornyelse og bærekraftig utvikling samt samarbeidspartnerne.

2 Sertifiserte systemer som vi følger

I produksjonen og støttetjenestene i Lahti har Isku et kvalitetssystem som er sertifisert etter IS0 9001-standarden. Også Iskus miljøsystem er sertifisert og i samsvar med ISO 14001-standarden. Miljøsystemet dekker produksjonen og støttetjenestene i Lahti samt salgsfeltet for møbler for offentlige lokaler.

Isku Yhtymä fikk PEFC-sertifikatet (Chain of Custody) i mars 2013. Med det sertifiserte kontrollsystemet for treets utspring forsikrer man seg om at treet som er brukt til produktet, kommer fra skoger som er drevet i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling.

3 Miljøansvar

Grunnlaget for Iskus kontinuerlige forbedring av forvaltningen av miljøsaker er oppfyllelsen av miljøbestemmelser og -lovreguleringer samt ønsker og forventninger fra kunder og interessegrupper.

I Isku er det å ta hensyn til miljøet en del av rutinene til hver enkelt arbeider. Vi følger med på reduksjonen av virksomhetens og produktenes miljøpåvirkning som en del av virksomhetens utviklingskontroll. Vi går inn for å redusere avfallsmengden og utslippene som oppstår i virksomheten. Målet er å få virksomheten så energieffektiv som mulig. Med miljøkommunikasjon veileder vi kundene og samarbeidspartnerne til å ta mer miljøvennlige valg. I Isku diskuterer vi miljøsaker åpent internt i bedriften og med vareleverandørene. Våre arbeidere kjenner også til miljøpåvirkningen av arbeidet og går innenfor visse økonomiske rammer inn for å operere på en måte som sparer miljøet og ressurser.

I produktutviklingen tar vi hensyn til miljøpåvirkningen i produktets fullstendige livssyklus fra råstoff til den endelige deponeringen av produktet. Målet er å kontinuerlig forbedre miljøvennligheten til råstoffene som vi bruker i produksjonen av produktene våre. Med en lang livssyklus for produktene sparer vi forbruket av naturressurser og reduserer avfallsmengden.

3.1 Avfallshåndtering

Isku har også satset langsiktig på utviklingen av avfallshåndteringen. Alle avfallsbeholdere i Iskus produksjon er utstyrt med RFID-brikker. Slik kan man følge nøyaktig med på avfallsmengden for hver avfallssamler og hver enhet. De ansatte gis systematisk opplæring i søppelsortering. Ved å legge vekt på miljøvennlige materialer samt kontroll og redusert bruk av skadelige kjemikalier minimaliserer vi mengden av problemavfall.

I Iskus produksjon oppstår miljøskadelig problemavfall, som løsemidler samt malings- og lakkrester, nesten bare i overflatebehandlingsavdelingen. Sikkerhetssystemet, instruksjonene og renseutstyret på Iskus lagre for problemavfall er i samsvar med lovreguleringene. Det føres også en lovbestemt lagerportal på problemavfallslagrene. Det er utnevnt ansvarlige personer til problemavfallslagrene, og alle de ansatte har fått opplæring i riktig behandling av kjemikalier og problemavfall.

Over 97 % av avfallet som oppstår på Iskus fabrikker, kan utnyttes som materiale eller energi. Restavfallet som havner på søppelhaugen, er bare under en halv prosent (0,35 %) av den årlige avfallsmengden (i 2012).

3.2 Miljøpåvirkningen fra materialene Isku bruker

Isku har satt strenge miljøkrav til sine leverandører av materialer. Vi jobber kontinuerlig for å sikre at alle materialene vi bruker til produktene våre, er miljøvennlige og trygge helsemessig. Målet vårt er å kontinuerlig forbedre miljøvennligheten til råstoffene som vi bruker i produksjonen av produktene våre, og å sikre muligheten for resirkulering ved slutten av produktets livssyklus.

Trematerialets utspring

Trematerialene som brukes i produktene fra Isku, kommer fra skoger som er drevet etter prinsippene for bærekraftig utvikling. Det er ikke brukt vernede trearter i produktene. Isku har innført PEFC (Chain of Custody), det sertifiserte kontrollsystemet for treets opprinnelse.

Trebaserte plater

De trebaserte platene som brukes i Iskus møbelproduksjon (sponplater, MDF- og HDF-plater, finer og harde fiberplater), oppfyller grenseverdiene som er satt for formaldehyd (f.eks. E1-klassifisering) definert etter standardene EN-120 eller EN 717-1. Plater med overflate i melamin og laminat er i utslippsklasse M1 for bygningsmaterialer, som forteller om et lavt utslippsnivå i innendørsklimaet (bl.a. formaldehyd, VOC, ammoniakk, lukter).

Overflatebehandlingsmidler

Til overflatebehandlingen i Iskus produksjon bruker vi 100 % UV-lakk samt vannbasert beis, lakk og maling. Pigmentene som brukes i beisene, oppfyller med hensyn til tungmetallene kravene i den såkalte leketøystandarden EN 71, del 3. Alle overflatematerialene som er behandlet med vannbasert og løsemiddelfri lakk, oppfyller kravene i utslippsklasse M1 for bygningsmaterialer, som forteller om et lavt utslippsnivå i innendørsklimaet (bl.a. formaldehyd, VOC, ammoniakk, lukter). Til maling av metalldeler bruker vi pulvermaling, og derfor oppstår det ikke løsemiddelutslipp i produksjonen.

Lim

Limet som brukes til monteringen av Iskus møbler, oppfyller EU-kommisjonens anbefalinger for grønne offentlige innkjøp (GPP). Under 10 % av vekten til limet består av flyktige organiske forbindelser.

Tekstiler

Isku har strenge miljø- og helsekrav til tekstilene som brukes til møbler for offentlige lokaler. Mengden av frie eller delvis hydrolyserbare formaldehyder i ferdige tekstiler må ikke overstige 300 mg/kg (definert etter standarden EN ISO 14184). Man må ikke med viten og vilje tilsette stoffene ftalater, eller myknerne DEHP, DBP, BBP, som er farlige for forplantningsevnen. Møbelstoffene våre inneholder heller ikke halogenerte flammehemmende midler. Det er heller ikke lov å tilsette stoffene azofargestoffer, som kan danne akrylamider som kan forårsake kreft eller farger som er klassifisert som kreftfremkallende. Vi bruker brannsikre stoffer.

Skumplast og plast

Det er ikke brukt CFC, HCFC, HFC eller metylenklorid til skumplasten i Iskus produkter, som er såkalte drivhusgasser som ødelegger osonlaget. Produktene våre inneholder bare PVC-plast i visse sjeldne spesialtilfeller, hvor bruk av PVC er begrunnet overfor kravene som er satt for delen. PVC-plast passer ikke som energiavfall fordi den inneholder klor. Plastdelene på produktene våre inneholder ikke ftalater, eller myknerne DEHP, DBP, BBP, som er klassifisert som farlige for forplantningsevnen.

Alle plastdeler som veier over 50 g, er merket med resirkuleringsmerket for plast etter standard ISO 11469 eller en tilsvarende standard. Slik sikrer vi at resirkuleringen i slutten av produktets livssyklus er så effektiv som mulig.

Metaller

Metallene som brukes til produktene, er nesten bare stål eller aluminium, som er naturlig resirkulerbare. Etter opplysningene fra Iskus støperi inneholder 25-40 prosent av stålrørene resirkulerbart materiale, avhengig av tykkelsen. Resirkuleringsprosenten for aluminium er mye høyere.

Forkromming

I forkrommingen bruker vi den mer miljøvennlige tretrinns-forkrommingen.3.3 Iskus PEFC-system

Bruk av sertifisert tre viser kundene og interessegruppene våre at Isku og hele leveringskjeden har forpliktet seg til bærekraftig skogbruk og bruk av lovlige trematerialer. Ved hjelp av PEFC-sertifikatet formidler vi ansvaret vårt overfor kunder og interessegrupper. Under tilsyn fra de andre uavhengige partene viser alle lenkene i leveringskjeden at trevarens vei fra skogen til produsenten følges nøye. For oss i Isku betyr dette at vi for eksempel har kontrollert opprinnelsen til hvert armlene i tre eller hver finerplate til bord.

Iskus kontroll av treets opprinnelse er gjennomført med en fratrekksmetode. Det regnes ut mengden av sertifisert tremateriale som er kjøpt til hver produktgruppe. Trematerialet knyttet til de solgte møblene i hver produktgruppe trekkes fra på en egen ”konto” for hver produktgruppe. Over 80 % av treråstoffene som kommer til Isku er PEFC-sertifisert. Resten av trevarene er FSC-sertifiserte eller har kontrollerte opphav. I fremtiden går vi inn for å øke andelen av PEFC-sertifisert tre i innkjøpet. Sertifikatet dekker innkjøpet av treråstoffer og komponenter til produksjonen av møbler for hjem og offentlige lokaler.

PEFC-sertifiserte produkter kan kjennes igjen på produktet, prislappen, produktpakningen eller PEFC-merket i produktdokumentene. Man har rett til å bruke merket når over 70 % av produktets trematerialer er PEFC-sertifiserte. Sertifikatet forutsetter kontroll av en uavhengig part og bekreftelse på at kontrollen av trevarenes opprinnelse oppfyller kravene i PEFC-standarden. Med uavhengighet mener man at overvåkningsinstansen ikke er tilknyttet partene i produktets produksjonslenke eller selve sertifiseringssystemet eller dets støtteorganer. Oppfyllelsen av sertifiseringskravene overvåkes av en sertifiseringsbedrift som myndighetene har godkjent som uavhengig og kompetent. Iskus kontrollsystem for treets opprinnelse er revidert av Bureau Veritas Finland.

I bærekraftig vedlikehold av skog utøver man produktivt og sosialt bærekraftig skogbruk. Da er naturverdiene og treproduksjonen i balanse. Mangfoldet i skogens natur samt skogenes kultur- og rehabiliteringsverdier blir bevart. En ”godt vedlikeholdt skog” blir vedlikeholdt etter prinsippene for bærekraftig utvikling. Dette betyr at vedlikeholdet av skogene er bærekraftig økologisk, sosialt og økonomisk, og levemulighetene til de kommende generasjonene blir ikke svekket. Når det gjelder vedlikehold av skog, betyr økologisk bærekraftighet at opprettholdet av skogens naturlige livsmiljø og naturtype samt artenes levemuligheter blir sikret. Sosial bærekraftighet betyr at man sikrer arbeidsvilkårene og arbeidsevnen til de som arbeider i skogen, skogenes kulturelle verdier, mulighetene til å ferdes i skogen og slå leir for kort tid samt mulighetene til sanking av bær og sopp. Økonomisk bærekraftighet betyr at virksomheten er lønnsom for alle ledd i produksjonskjeden.

4 Økonomisk ansvar


Med Iskus økonomiske ansvar mener man god økonomistyring og effektiv bruk av ressurser samt skaping av økonomisk utbytte til forskjellige interessegrupper. Grunnlaget for styring av økonomisk ansvar skaper bl.a. selskapets etiske prinsipper, risikostyring samt rutiner og prinsipper for innkjøp.

I juni 2011 startet Isku med et utviklingsprogram for høyere effektivitet i virksomheten og bedre konkurransedyktighet. Selskapets organisasjonsstruktur er forenklet. Vi konsentrerer oss om å betjene kundene som en samlet bedrift. Utviklingsprogrammet har også inkludert omorganisering av andre funksjoner samt utviklingsprosjekter for virksomheten.

5 Sosialt ansvar

5.1. De ansatte

Utgangspunktet for Iskus personalstyring er bedriftens verdier og ansvarsfulle handlemåter. Personalstyringen styres av vår personalstrategi og personalplan. Personalstrategien gir retningslinjer for personalutvikling og målsetning. Bedriften har også satt opp en likestillingsplan som en del av den årlige personalplanen. Likestillingsplanen er gått igjennom i samarbeid med representanter fra de ansatte.

5.2 Arbeidervern og sikkerhet

Utgangspunktet for Iskus politikk innen sikkerhetsstyring er en kontinuerlig utvikling og forbedring av arbeidervern og sikkerhet i samsvar med vår resultat- og utviklingsmålsetning. Selskapet har en arbeidervernfunksjon som koordinerer styringen av hele arbeidssikkerheten. Isku bruker det interne sikkerhetssystemet Isku TTM (Arbeiderverns- og sikkerhetsmodell). Iskus handlingsmodell for ”tidlig støtte” er en viktig del av utviklingsmålsetningen for arbeidervern.

5.3 Menneskerett og samfunnet

Utgangspunktet for Iskus styring av menneskerett- og samfunnssaker er Iskus Code of conduct samt prinsippene for innkjøp. Iskus Code of Conduct-prinsipper er alltid en del av innkjøpsavtalene med samarbeidspartnerne. Målet er å utvikle og opprettholde et leverandørnettverk som er villig til å aktivt fremme etisk bærekraftig utvikling. I Isku forplikter vi oss til å følge alle lover og reguleringer knyttet til virksomheten i alle land vi opererer i. Isku støtter og oppmuntrer sine samarbeidspartnere til ansvarlig virksomhet. Isku forutsetter også at leverandørene oppfyller de lokale lovreguleringene i all sin virksomhet.

Som arbeidsgiver godkjenner Isku de grunnleggende rettighetene for arbeidstakere som er definert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), friheten til å slutte seg sammen, retten til å danne foreninger, retten til tarifforhandlinger, forbud mot tvangsarbeid og likeverdige muligheter og lik behandling av alle arbeidere. I Iskus Code of conduct forplikter man seg også til å overholde FNs menneskerettighetserklæring og Global Compacts prinsipper. I tillegg tar man stilling til bl.a. likestilling og likeverdig behandling, arbeidernes arbeidsforhold, ærlighet og rettferdig konkurranse samt interessekonflikter og miljøansvar.

5.4 Produktansvar

Ifølge Iskus prinsipper skal produktene være sikre for brukerne og oppfylle Iskus løfter om kvalitet og andre ting. Isku er ansvarlig overfor kunden for at produktene oppfyller kravene i Finlands og EUs lovreguleringer.

Isku ønsker å opprettholde et dekkende butikknettverk i hjemlandet. Dette ser vi som en del av våre virkninger på lokalsamfunnene som sysselsetter og tjenestetilbyder. Det er avgjørende viktig for Isku å følge reglene for god konkurranse.